סימניות

משחק Getaway UFO לש ינאב סגאב באינטרנט

                                  Bugs Bunny's UFO Getaway קחשמ

Getaway UFO לש ינאב סגאב (Bugs Bunny's UFO Getaway ):

.תיללחה ךותב היה הזו ,קנע רזג עקרקהמ ערק אוה הז בלשב ,ושבכ בנראה םיגאב יבשב לפ .דומלל האניג קתוע תויהלו םהלש תיבה בכוכל בוזעל הצר אל אוה ,חורבל יתטלחהו םהידי .םיצח להנל ,רזגה לע הביכר חורבל ןכסמה רוחבה תרזע
" "