סימניות

משחק חצורה יבמוז תמחלמ ןטפק באינטרנט

                                  Captain War Zombie Killer קחשמ

חצורה יבמוז תמחלמ ןטפק (Captain War Zombie Killer):

.םד תואמצ תוצלפמ םע ןורחאה בוביסה דע םחליהל ןכומ ,םיצימא םירוחב תחנ רוזא לכב ר .ולש זגראב המישמ עצבל לייח רוזעל לגוסמ היהת התא .דנוארס ןמו ףרועה ןמ ביואה תא גישהל תוסנלו ,רתתסהל הפיא רוביג .ץחהו רבכעה תא זיזהל תוריהמב לועפלו תוריל
" "