סימניות

משחק ReBird באינטרנט

                                  ReBird קחשמ

ReBird (ReBird):

.תוחוטבכ אל ןה תוסיט ובש ירטמואיגה םלועה לא הפפועתה רופיצ .םיבר םילושכמ רובעל ןכסמה רוחבה תרזע .םילקבש הלקה תוברעתהה ילב סוטת רופיצ וכרדש ,ןוכנה עבצ וא הרוצה תא רוחבל לושכמ .הנוכנה ךרדה לש הריחבה םע תועטל אל ידכ קפודה לע דיה םע ןמזה לכ תויהל ךירצ התאש
" "