סימניות

משחק באינטרנט

                                  Baby Hazel Thanksgiving Makeover קחשמ

(Baby Hazel Thanksgiving Makeover ):

.הידוהה גחב םיחרואל ןיתממ ,זול םיסקמ קתומ .רדס יפל הלש הארמה איבהל תועש המכ דוע הל שי .הפי התוא תושעל בייח התא ,הקיטמסוק תניכ םש ,הנטקה הדליה רדח תא רובעלו לכה בוזע .םיחונ םידגב תריחבב ךישמהלו םייניעה תא ץפשל ,תוינועבצ תושדע םע יוניש םייניע עב
" "