סימניות

משחק הזלא לש םידגבה ןורא באינטרנט

                                  Elsa's Wardrobe קחשמ

הזלא לש םידגבה ןורא (Elsa's Wardrobe):

.יוושכע ןונגסו הנפוא לש םלועב ירמגל דוכל הזלא טרסה תרוביג .תושעל תקורסת המו שובלל הכירצ איה המ תעדוי אל איה לבא ,תיקנע החתלמ הל שי .ךתוא האצמ איה וישכעו טנרטניאב המיאתמה תיטסילייטסה לע שפחמ בר ןמז רבכ הז .םירזבאו םידגב תוקורסת לש ןנגוסמו ידוחיי בוליש תושעל הלש םידגבה לחה הנימז היהת
" "