סימניות

משחק Coachella ינסיד הכיסנה באינטרנט

                                  Disney Princess Coachella קחשמ

Coachella ינסיד הכיסנה (Disney Princess Coachella ):

.הנפוא Coachella לביטספ ןונגסב תכלוה הנש לכ ובש םוקמ הז יכ ,םלועה יבחר לכמ םיש .הנפוא וצ יפל םישובל םישנא ינומה ןיב היינפ תא ליהצהל שובלל המ םהל ןיאש תששוח ך .םהלש תישיאה תיטסילייטסכ ךתוא קיסעהל םה .לביטספב תומלצמה לכ דקומב ויהי םהו תוכיסנו תקורסת ,םירזיבאו םידגב לש ידוחיי בו
" "