סימניות

משחק Kizi רוטקוד באינטרנט

                                  Doctor Kizi קחשמ

Kizi רוטקוד (Doctor Kizi ):

?םיינישה אפור לש הדובעה דימתמו זאמ ךלש םולחה .םייח ילעב וליפאו םייניש םידליב לפטלו אפור תויהל ךיא םהלש רועה שיגרהל לוכי התא .הפה תא ףוטשלו otsasivatel םימ ,חודקל ,םייניש תשרבמ ןוגכ ,םילכ העברא לש הצובק .הז גלש ,םיבכרומ םירקמל יליב דליהו רוא לש תומרה יפ לע םילפוטמ תויהל תוכירצ םיי .םלועב בוט יכה אפורה התאש חיכוהלו בוט לזמ
" "