סימניות

משחק 2 םחל רוב באינטרנט

                                  Bread Pit 2 קחשמ

2 םחל רוב (Bread Pit 2 ):

.רתוי םיעטו יסיסע היהי לישבתה ,תבהזומ הניבג תוסורפ המכ סופתל חיל .רטסוטה לש קחורמה ומוקימ איה הדיחיה היעבה .ול ליעות הרטמה רבעל םדקתהל הרזע לכ ,םחל תכיתח ךושמל ידכב ןמוימה .בשחמ רבכע תועצמאב לעפ
" "