סימניות

משחק םוסקה הלרדניס הכיסנה רודכ באינטרנט

                                  Princess Cinderella Enchanted Ball קחשמ

םוסקה הלרדניס הכיסנה רודכ (Princess Cinderella Enchanted Ball ):

.םלואה תוריק תא טשקל הדיפקב טפשמה תיב יבצעמ ,רדחה ףס תא םיצוח םיחרואהש ינפל לב .הז עגושמ עוריאל ןנוכתהל ךירצ םג הכיסנה תונב .םינפה תא שחנל רשפא יא הבש ,לבנרק תוכסמ לש הבוח תוחכונ םע הכרבב תולבקתמ ףשנה ת .ימצע לע ןלוכ תא םישל הצור ינאש המיהדמ תומכב ןתוא הרפת הלרדניס יכ ,תולמשב הריח .בוהז ןווג םע הלמש לומ דומעת רעיש תמודא תתרשמו ,תינידנולב שבלי דקורב םע הלוחכ
" "