סימניות

משחק Z גלשה רודכ באינטרנט

                                  Snowball Z קחשמ

Z גלשה רודכ (Snowball Z ):

.םיבמוז ינפמ הלצה תמישמל ךפוה גוהנ ףרוחב ףיכ וישכעו תוצלפמ וכפה בוחרב גלשב םיק .המידק זוזל ןכומ וניאו ביואה ןיע ול תתלו ,דעיה לע שממ זגפ גלש קורזל .לורה חוכ לש קיודמה בושיחה תא רוחבל רשפאי רוביגל אבה רפסה ,רבכעה םע ךשמה
" "