סימניות

משחק יבראב רפוסה רופיא רדח באינטרנט

                                  Princess Makeup Room קחשמ

יבראב רפוסה רופיא רדח (Princess Makeup Room):

.הלש רופיאה תא אוצמל הלוכי אל איהש אוה דוכלמהלבא ,התימדת תא תונשל טילחה יברב י .םירחא םייטמסוק םיטירפורניילייא ,סיסרת ,ןותפשה תא אוצמל החילצה אל איה ,התיבב ש .תויביטרוקד הקיטמסוק ירצומ לש םיצוחנה םיטירפה תא אוצמל הל רוזעל לוכי התא קר יכ .הדובעל עיגהלויבראבךל תנתונ רשא ,המישרה לע בוט לכתסת !תוריהזב ךישמהל תויחנה חולב וגצוי ואצמש םיטירפ
" "