סימניות

משחק לזירט באינטרנט

                                  Trizzle קחשמ

לזירט (Trizzle):

.םהלש הריחבה תא תושעל תופיחדב ךירצ ןכלו ךלומ םה יכ ןוניק תובוב ל .תוילקיסומ תופדעה םג ומכ ,עבצבו הרוצב תולדבנ תויומדה לכ .שרגמה תא תוקנל ךילע ,תלוכיה תא קודבלו הרושב םתוא תונבל ידכ .תוהז ץע תויומד לש הרוש תונבל ידכ ,הטמלו הלעמל ילואו ,לאמש וא ןי .ודאתי תודליה םהלש הרבחה ,השולש לש תוחפל ופסאתה םה תובובה עגרב
" "