משחק Combinу! באינטרנט

                                  Combinу! Dino Robot Compsognathus קחשמ

Combinу! (Combinу! Dino Robot Compsognathus ):

.םירואזוניד לע קיחצמ בצעמ דוע .םדק ימי לש רתויב םיקזחה םירוציה דחא שדחמ רצי קחשמה .ינכמ ,יח אל אוה ,םעפהש קר .רואזוניד טובור לש םיקלחה לכ תא ףוסאל קיודמו ריהמ תוסנלו קחשל הצור התא ובש תוב .עונפוא לע יאנש חתפתהל וא ,השקה המרה תא רחוב התא םא ,תיברק הדיחיב תויהל לוכי ה .םיביוא תמיחל ימוחתב םהילע לוכיו קשנה אוה הלאה םילדומה ןמ דחא לכ