Transformers Robots in Disguise: Protect Crown City קחשמ

רתכה ריע לע ןגהל :תשופחתב םיקירטובור (Transformers Robots in Disguise: Protect Crown City):

.desiptykons תא ופקת םה ,ובשייתה םיאנשה םש ,ץראה רודכ לש הריבה לע .םיטובורהמ םילייח תוליפמו הטנלפה לעמ תופחרמ םהלש ללחה תוניפס .השילפה ינפמ הריבה לע ןגהל וירבחו הרובד רוזעל ךרטצי רתכה ריעה לע ןגהל :הווסמב .קחשמ התא ותה תא רחב ,תישאר .םהלשמ םינייפאמ שי םלוכל .םימשה ןמ desepticons לש הדיריה תא הארת התאו ריעב ךמצע תא אצמת זא .םלוגל ותוא סינכי אוה ,ביואב עגפת םא ,םידחוימ קשנ ילכ תועצמאב םהב תוריל ךילע ה .םתוא ףוסאל ךרטצת תינוכמל רוביגה תא ךפוה התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות