Robotex קחשמ

סקטובור (Robotex):

.תושק ועגפנ םיבר םיאנש ,םהידגנתמ םע םיתומיעה ךלהמב .םהל רוזעל ךירצ קחשמה סקטובור התא וישכע .תיניצר הדובע היהת ימ ,יאנוכמ רובע קחשל ולכות .ךסמה לע ועיפוי םיטובור ,ךינפל .ךסמה לע ןבל רוחשב םיטוטרש ומכ וגצוי רשא ,תולקת הברה םהל שי .ןוקיתל תושורדה תודיחיהו םיתמצה ומקומי וילעש לנאפ הארת ןימי דצב .שרגמל םתוא רורגל םעפ לכב דחא םתוא תחקל ךירצ התא .דומעל ךירצ הזה תמוצה ובש םוקמה תא םישל טושפ .טובורה תא רזחשל ןיטולחל התא הגרדהב זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות