משחק Gryphon טובור באינטרנט

                                  Robot Gryphon קחשמ

Gryphon טובור (Robot Gryphon ):

.קיש תכתמ ןיפירג תריצי ,םינוכנה תומוקמב םיקלחה תא ןיקתהל ,לודגה םודאה רותפכה ל .תוראופמ םייפנכ ותוא רבחמ ,הרקמב אלו ,הסיטה ךלהמב הז תא תושעל םג אלא ,קר תוריל .רמגומה טובורה תא קודבל דפקה ,הבכרהה רחאל