משחק םחול וניד רפוס באינטרנט

                                  Super Dino Fighter קחשמ

םחול וניד רפוס (Super Dino Fighter):

.ךלש ונידה םחול תא ןיכהל ךירצ התא ,ברקל אצוי התאש ינפל לבא .םיטרפה ודילו ,טובור תסירפ היהתש ינפל .חיוורת רתוי תודוקנה תא ,ותוא ףוסאל ךל רהמ ,תודוקנ לבקמ התא ףסוא רובע .הריזל ךל ,ברקל ןכומ אוהש ירחא