משחק רבייס תפולא באינטרנט

                                  Cyber Champions Arena קחשמ

רבייס תפולא (Cyber Champions Arena):

.רבייס ינונגנמ םג אלא ,ומחליי םייח םירוצי קר אל יכ ררבתמ .תובירמל דחי ועיגי םכלש רבייסה ימחול הבש הריזל םכתא םינימזמ ונא .הנגהל םיקזחה םינגמה תאו רתויב הקזחה הפקתהה קשנה לבא ,ללכב םירפט .ויתושלוח לע ץחלו הנוכנה היגטרטסאה תא ךירצ התא ביריה תא סיבהל יד .טעמכ םיווש תוחוכ םע םיסנכתמ PS ידגנתמ ינש ,ללככ ,הריזב .תונורסחו תונורתי שי דחא לכל לבא .ותוא סיבהל לוכי התאו ביואה תא ןוחבל