משחק באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot 5 Smilodon Black Plus קחשמ

(Combine! Dino Robot 5 Smilodon Black Plus):

.ןודולימס הז היה םעפו ,תחא םעפמ רתוי םירואזוניד לש םיטובור ףוסאל ךירצ תייה רבכ !בלשל קחשמב לבא .רוחש - Smilodon לש שדח קתוע היהי Smilodon Black Plus 5 טובור וניד .ולש בידנה ןמ הנוש ,דחוימ גוס והז .רזכאו זירז ,קזח ,רתוי ירזכא אוה .ונלש הבכרה תונחב הז תא השוע התא הככ .ורסמנ רבכש םיטירפ .הנקתהה תעב רהזיהל ,םיבר םינטק םיטקייבוא םנשי .וליחתי תוידוסי תוקידב ,הבכרהה רחאל .רתויב םיקזחה םיבירי םע ברקל טובורה תא תחקל לוכי התא זא קרו תולוכיהו םירושיכה