משחק תרצע באינטרנט

                                  Cyber Unicorn Assembly קחשמ

תרצע (Cyber Unicorn Assembly):

.רואה ךותל ררחושו םינוש םיטובור הברה רצונ cyborgs רוצייל ונלש תילאוטריווה הנדס .ןרק-דחה - האלפנ האלפנ היח תכתמב םלגל רותה היה הז .הבכרה Cyber ​​Unicorn קחשמב הז תא השוע התא .םמוקמל תוריהמב םתוא גירבהל ךילעו ףוליח יקלח קפוסי עוסמה .הז תא קודבל ךירצ התא זא ,דבוע אוה Cyborg יכ חוטב תויהל לוכי אל התא ,האלמ הבכר .םיבכוכ ףוסאלו תומרופטלפ לע ץופקל ךל םרוג ,העונתב הז תא קודבל ,תישאר .םיפפועמ םיטירואטמ ויהי םה ,ברקתמ תורטמ רבעל תוריל תלוכיה אוה אבה ןחבמה