משחק בוקינ טובור ןוקרדה באינטרנט

                                  Robot Puncturing Dragon קחשמ

בוקינ טובור ןוקרדה (Robot Puncturing Dragon):

.רותפכ םע תיטקפמוק הזירא התאש ינפל .קנעה תכתמה ןוקרד רובע םיקלח םיאתהל הז .לפאה דצה לא שגינ רשא ,ןוקרדה תא סיבהל ידכ יחרכה הז .רבכעה םע םיקלח תרדגה ,םיביכר ביכרהל תוריהמב .טובור דקפ רחבי אוה רשאכ ,רבח םע וא בשחמה םע המיחלו קדביהל בייח ןוקרדה ברקל ןכ