משחק טובור ברק באינטרנט

                                  Battle Robot T-Rex Age קחשמ

טובור ברק (Battle Robot T-Rex Age):

.רואזוניד דואמ המוד רפוס המצוע בר טובור בצועמ אוה ,הנכס לבנ ב התייה ריעה .ןוגה בירי ךירצ התא ,קזחה ביואל דגנתהל .ץראה רודכ לע םעפ יא היחש רתויב הלודגה היחה לע ןשיה םינויכראב עדימה תא שפחל וט .םייאמ T-Rex בשחנ םהיניב גיהנמה תאו םירואזוניד ויה םה .תונוט עבש דע וילקשמו ךרוא רטמ הרשע השולשל העיגה הלודג תלוגלוג םע םיפרוט תצלפמ .עגנה ינפמ ץראה רודכ לע ןגמש טובור רוציל ידכ הז סיסב לע וטילחה םירוביג .יוארכ םתוא ןיקתהל םיכירצ םיבר םיטרפ ,ליגה T-Rex טובור ברק קחשמב הבכרהה ךשמה .הלש דלשה םיבוכר םה רשא ,קשנה ילכ ינימ לכ תועצמאב ,םחליהל טובור דמלל האלמ הבכר .ברקל תאצל לוכי התא ,ןומיא רחאל