משחק טובור ברק ךפוה ב"הרא תרטשמ טובור באינטרנט

                                  US Police Robot Transform Robot Fighting קחשמ

טובור ברק ךפוה ב"הרא תרטשמ טובור (US Police Robot Transform Robot Fighting):

.ונמלוע לש קוחרה דיתעל וכלת ,המיחל טובור ךופהל טובור תיאקירמאה ה .םינושו םיבר םיטובור םנשי םלועב היגולונכטה תוחתפתה םע .םיטנגילטניא םקלח .לודג ןילופורטמ תובוחרב עשפב םחליהל יאנשה לש יתרטשמה טובורל רוזע .םידגנתמ שפחלו ריעה תובוחרב עוסנל ידכ ךרוביגב תוישפוחב טולשל ךרט .ךידגנתמ לכ תא דימשהלו סיבהל שאב חותפל לוכי התא םהילא שגינ התאשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות