Transformers Robots in Disguise: Comic Creator קחשמ

סקימוק :תשופחתב םיטובור (Transformers Robots in Disguise: Comic Creator):

?םיאנשה ןמ ךמצעב והשימ רוציל תוסנל הצור התא םאה .וזכ תונמדזה ךל היהת ארובה סקימוק :תשופחתב םיטובור םיקירטובור קחשמה לע הדות .םירוזא רפסמ לש בכרומה שרגמה תא תוארל לוכי התא ךסמה לע התאש ינפל .םינוש הרקב תוחול םקוממ היהי הז ביבס .הריווא לש גוס הזיא רוציל לוכי התא םתרזעב .םשל תכלל םישנאו םיצע ,םיתב םע ולוכ ריעה בוחר רוציל ידכ ,המגודל .ךלש טובורה תא בצעל ליחתת ןכמ רחאל .םינוש םיעבצב ותוא עבצ התא זאו ,ךל המיאתמש הרוצ לכ תחקל לכוי אוה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות