משחק 3D תינוכמ היצמרופסנרט טובור דנרג באינטרנט

                                  Grand Robot Car Transform 3d קחשמ

3D תינוכמ היצמרופסנרט טובור דנרג (Grand Robot Car Transform 3d):

.ונלש תכלה בכוכב םיטובורה ץורימ יגיצנ ועיפוה קוחרה דיתעב .םםולש לע ןגהלו םישנאל רוזעל ולחה םה .םהמ דחאב טולשל לכות Grand Robot Transform 3D קחשמב התא .ריעה יבחרב עונל ידכ טובורה לש הז סכנב שמתשהל ךרטצתו תינוכמל ךופ .תונוש תוצלפמ דגנ ברקל ףרטצהל ךרטצת ,תמיוסמ הדוקנל תרהימש רחאל .םח קשנו הרק הדלפ תרזעב וב גוהנל לכוי ךלש טובורה .וטמשנש םיעיבגה תא ונממ םירהל ולכותו תודוקנ ולבקת ביואה תדמשהב .ךלש טובורה תא גרדשל ידכ םהב שמתשמ התא