Street Pursuit  קחשמ

בוחרה ףדרמ (Street Pursuit ):

.בוחר הצורמ בוחר ףדרמ לש שגרמו שדח קחשמ אוה ונינפל .ריעה יבחרב תרהממ איה ךלש תינוכמה רשאכ ןילנרדא ,ריהמה םימעור םיעונמ לש קתרמה ם .בוחר ףדרמ קחשמב םכל הכחמ הז לכ .ףסכה תא ףוסאלו ריעה יבחרב עוסנל איה ךלש המישמה ,זא .םהיתוינוכמב הרטשמה עירפת התא .ןפואו הרוצ םושב תופידרמ חורבל איה ךלש המישמה ,ןבומכ .טושפ הרטשמהו םיגהנה ינש הנוכמה תא חגנל ידכ ,תואשדמו םיליבש לע הקוחש לוכי התא .ףוסאל ךירצ התאש ףסכה םע סונוב תליבח דרת םג איה וז הלועפב .לדגת םוקימה תפמו ,םיפדור לדגי רפסמב השדח המר לכ םע .שוגפל ךירצ התא וב םיוסמ ןמז תבצקומ המישמ יכ םג רוכז .תינוכמב גוהנל ךירצ התא םהבש םיקחשמ לש םידהואה לכ ונהנ היהיו ידמל קתרמ רופיס ף .שגרמ קחשמ רובע העשמ רתוי ריאהל םכל ורזעיש ראתל רשפא יאש הריווא רוציל תראומ הק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות