משחק חצנל םודא רודכ באינטרנט

                                  Red Ball Forever קחשמ

חצנל םודא רודכ (Red Ball Forever):

.םלועב עסונ רשא ,םודאה רודכה תא ריכהלו רעיב ךמצע תא אצומ התא חצנ .םתוא ףוסאל הטילחהו הזה רעיב םימוסק םיבכוכ שיש העמש ונלש תומדה .הזב ול רוזעת התא .תוריהמה תא ץיאהל הגרדהב ,רעיה ליבש ךרואל בבותסי רודכה .חטשה ינפ ןמ לקתיהל םייושע םינוש םיכרוא לש םיצוק תאו ,המדאב םילב .ךסמה לע ץוחלל ךילע היהי ,םהילא םיברקתמ רשאכ .םכרדב וכישמי הלא םינכוסמ םירוזא לעמ הציפקו ,הציפקה תא השעת ךלש .םתוא ףוסאל ךרטצת םיבכוכה תא הכמ התא רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות