משחק לזאפה םודאה רודכה באינטרנט

                                  Red Ball The Puzzle קחשמ

לזאפה םודאה רודכה (Red Ball The Puzzle):

.לזאפה םודא רודכ קיתעה קוניצב עגפ םלועב עסונ ןטק םודא רודכ .םירבעמ ידי לע םירבוחמ תורעמ לש תשר יהוז .תותלדב םימוסח םיעטקה לכ .תוחתפמ ךירצ ךלש רוביגה םתוא חותפל ידכ .שרגמה לע םיוסמ בלשב ךלש תומדה תא הארת התא .םירזופמ היהי תוחתפמו םינוש םיצפח הז לע .תלדה תא תוכהל רבד לש ופוסב תוחתפמה תא ףוסאל הדשה ינפ לע סוטי או .ךלש תומדה לש לולסמה תא תונבל לכותש ךכ ,ללחב םתוא ףושחל ללחב םיט

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות