משחק ץיפקהל םודא רודכ :הקתפרה רוביג רודכ באינטרנט

                                  Ball Hero Adventure: Red Bounce Ball קחשמ

ץיפקהל םודא רודכ :הקתפרה רוביג רודכ (Ball Hero Adventure: Red Bounce Ball):

.ולש אבה הרובגה עסמל חלשנ םודאה רודכה .םודא ץיפקהל רודכ :רודכ רוביג הקתפרה לע רבגתהל ךירצ יכ המידק םיב .םהילעמ ץופקל ,תוערה תויבוקה תאו םירוחשה םירודכה תא רוצעל הסני ל .םתוא ףילחהל ץע תוביתב שמתשהל ,םיהובג םילושכמ לע ספטל ידכ .םידח ץע ינרקוד רובעל ידכ םהב שמתשהל ןתינש המיאתמ ןרק שפחמ ,תוצח .המרה תא בוש קחשל ךירצ התא םא םיצוחנ ויהי םה ,תועבטמ ףוסיא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות