משחק םודא רודכ באינטרנט

                                  Red Bounce Ball 5 קחשמ

םודא רודכ (Red Bounce Ball 5):

.עסונ קיחצמ םודא רודכ וכרדש רעיב ךמצע תא אוצמל ולכות רודכ ץיפקהל .בהזה יבכוכו םימיוסמ םיצפח ףוסאל ךרטצת ולש תואקתפרהב ךלש תומדה .םיוסמ הבוגב תומוקמל עיגהל השק תויהל יושע םיטקייבואה ןמ קלח .תוציפק תושעל ךרטצי אוה םהילא עיגי ךלש רודכהש ידכ .ךלש רוביגה לע ץוחלל ךרטצת תאז תושעל ידכ .תומדה לש הציפקה לש חוכה תאו לולסמה תא רידגהל לכות ותרזעב עיפוי .םישורדה םיטירפה תא ףוסאי אוהו הסיטה ךותל ותוא קישהל ,ןכומ רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות