Transformers Robots in Disguise: Faction Faceoff קחשמ

העיס :תשופחתב םיטובור (Transformers Robots in Disguise: Faction Faceoff):

.םיבכוכה דחא לע וספתנ היסקלגה יבחרב ועסנש םיקירטובור המכ .םהב קלח תחקל וכרטצי ונלש םירוביגה וישכעו םירוטאידלג תוברק ןגראל בהוא דואמ הז .דורשלו חצנל םהל רוזעל ךרטצת Faceoff תעיס :תשופחתב םיטובור םיקירטובור קחשמב .ברקה הדש תא וארי ךסמה לע התאש ינפל .דחוימב וקפוסש םיטירפ ידי לע עצמאב קלוחמ היהי הז .ביואה ינש דצמו ,ךלש טובורה היהי דחא דצב .ביואה רבעל תוריל ךלש תומדה​​ לש הטילשה תוחתפמ תועצמאב רובעל ךילע היהי .ביואה תא תוכהל תוסנל ןכמ רחאלו םילושכמה תא רובשל ךרטצת ,תישאר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות