Dinosaurs Jurassic Survival World קחשמ

םירואזוניד הרויה תודרשיהה םלוע (Dinosaurs Jurassic Survival World):

.וררחתשה םינוש םירואזוניד ,םיב יא לע אצמנש ,םסרופמה הרויה קראפב .םיניינבה דחאב ורצבתה םקלח ךא ,יאהמ טלמיהל וחילצה םישנאה בור .יאב ותחנש םילייח לש קותינ התא ,םירואזוניד לש הרויה תודרשיהה קחש .םירואזונידמ החטש לכ תא תוקנל םכילע היהי .םדקתהל ליחתת קשנ ףוסיא .םינוש םידדצמ ךתוא ופקתי םירואזוניד לש םינוש םינימ .םלוכ תא סורהי הרוי קיודמו םלצמ התא .ךילא ברקתהל םירואזונידל רשפאל ךל רוסאש רוכז .ךתמישמב לשכיתו ,ךתוא גורהל ולכוי םה ,הרקי הז םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות