Dino Car Race קחשמ

וניד תוינוכמ ץורמ (Dino Car Race):

.וניד תוינוכמ לש ינלטק ץורימ םייקל וטילחה םה ,הרויה קראפ אצמנ וב .הזב קלח תחקל לוכי התא .טרופס תינוכמ רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .קוניזה וקב ויהי ךלש םיביריהו התא ןכמ רחאל .המידק רהמת ,קלדה תשווד לע ץחלתש רחאל ,תואה דיל .שיבכה לע םינורמת עצבל םכילע היהי .וילע םימקוממה םינכוסמה םירוזאב בבותסהל ולכות ךכ .ךלש םיביריה תא ףוקעל םג ךרטצת .םהירחא ףדרמהמ קתנתהל ךרטצתו ךלש תינוכמה תא בורל ףודרל םירואזוני

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות