משחק לסקיפ תודרשיה באינטרנט

                                  Pixel Survival קחשמ

לסקיפ תודרשיה (Pixel Survival):

.השק רתוי הברה תויהל ררבתמ לכה תואיצמב לבא ,דורשל ךירצ קר התא - טושפ הארנ לכה .רעיה עצמאב ודבל היה לסקיפ רוביג .הרקמב אל הז יכ ,רשואמ דואמ אל הזו שומח אוה .םייחה לע םויא שי יזא ,קשנ שי םא .זוזל ליחתהל ,לסקיפ תודרשיה ב ןיידע דומעת לא .םירוגמ יניינב תוארל ולכות בורקב הז תא עצב ,םיצעה ןיב ביתנה תא תוארל לוכי התא .םיבידנו םיבידנ םיירפכ דוע ןיא ,רהזיהל לבא .וב םחליהל שיש ילאיצנטופ םויא אוה םיילגר יתש לע רוצי לכ .ךל ינלטק וכפה םיבשותה לכו יבמוז סוריווב עוגנ חטשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות