משחק םלועה תא םוסחל באינטרנט

                                  Block World קחשמ

םלועה תא םוסחל (Block World):

.Mancraft לש םיהדמה םלועל תכלל ולכות םלועה קולב קחשמב .תוצלפמ לש םינוש םיגוס לש חטשה תא תוקנל ךלש ריעה תא תונבל ולכות ןאכ .ביבסמ טבמב הדיפקב םיעיפומ .םש ריעה תא תונבל ליחתהל היינב לש םוקמה לע טילחהל ךירצ התא .םלועה לש םינוש םיקלחב ץלחל ךירצ התאש םיבאשמה תא ךרטצת ,תאז תושעל ידכ .דחוימ חול לע ועיפוי םה .תוצלפמ לש םינוש םיגוס םע ברקל סנכיהל ךרטצת יכ רוכז ,תאז םע .ףוסאל ךירצ םג התא יכ םיטירפ הרישנ ויהי םה ,םהלש תוומה רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות