Sky Chasers קחשמ

Sky יפדור (Sky Chasers):

.םירקי םילטסירקו בהז תועבטמ לע דייצה דוצל ליחתהלו ריוואל ךופהל ,יתריצי יפואה ת .הסיט - זיזהל הדיחיה ךרדה ,תכלל חוטב אל םש ,תורהנמב ואצמ תורצוא .תירוקמה ינוליס תלבות תא הנב אוה ,םיצהגמ לש תכרעמו ןוטרק אספוק - תואטורג ירמוח .ןועט תבית ביצהל םיליט קלד לש ילאמשהו ינמיה ידיצב .תוצצונ םינבאו בהז לש םילודג םיצברמ םנשי םהב תומוקמב עבקיי הזו ,הסיטה ןוויכ תא .רהמ ילאמיסקמה םוכסה תא ףוסאל םיטישכת לש רתויב לודגה זוכירה הבש ל סוטל .תלבגומ המרה יכ בושח הז .היגרנא דבאל וא ףסכ לש שרדנה םוכסה תא ףוסאל ידכ םעפ ידמ ךל ןיא םא ,בוש וליחתת .םתיא תושגנתהב עבטמ םג אלא ,היגרנא קר אל תחקל םיפרוט תסיט ידי לע םיבשוימ יכ ,ם .הסיט ךלהמב םיסייט םיכחמ יכ םימויא לש המלשה המישרה אל הזו םהלש םייסראה םיצוקה .םירצה תונורדסמה ךרד ןרמתל חונ רתוי םיקזח ,ינרדומ ,שדח סוטמ תונקל לוכי התא ,ור .תוקיר םיידיב אלו הנכסהמ קחרתהל תלוכיה תא ,תוזירזה תא ןיגפהל תונמדזהה תא ולבקי .העיסנה ךלהמב תירוביצ הרובחתב בוחרב םג לבא ,דרשמה וא תיבה תביבסב קר אל קחשלו , .רידא לאיצנטופ םע ילאוטריוו םלועב ןמזב ודבא ,תוזילע תואקתפרה םכמצע תא וקנפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות