Zombiecraft קחשמ

Zombiecraft (Zombiecraft):

.םיבמוז ינומה וכפש ונממש לטרופ חתפ הנטק הרייע דיל הכאלמ לש םלועב .הכרדב םייחה לכ תא םיסרוה םה וישכע Zombiecraft טר' ציבמוז לגרמ. D D ° N пÐμÑ Ñ Ð¾Ð½Ð ° ж Ð ± n Ð'ÐμÑ Ð²Ð¾Ð¾Ñ Ñ Ð¶Ðμн n ד ° м .םירזיבא .תרגסמה לש הרוצה תאו תרגסמה לדוג תא םיאתהל אוה תינבתה ל .ךלש דליה רובע רתויב תובוטה תואצותה תא חיטבהל ידכ רשק רוצ זוכעה .שודשד ןתשהu200bu200b תיחופלש .םהמ םילבקתמה ןיבוטה תומכל הווש ונ .םתוא ףוסאל תוסנל םיטירפ הדירי היהי םתגרהש תוצלפמה ןמ םא .ךלש תואקתפרהה תא ךל םיישומיש תויהל םילוכי םה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות