משחק 4 ילש טוביש באינטרנט

                                  Mine Clone 4 קחשמ

4 ילש טוביש (Mine Clone 4 ):

.םיוסמ רוזא רוקחתו Minecraft םלועל תכלל ולכות ,4 טוביש ילש ב .ךלשמ בצמ רוציל לכות ןאכ .םיבאשמ לש עפש לבקל ךרטצת ,הלחתה רותב לבא .םינוש םייעבט םיבאשמ ץלחל היהי הז ובש הרכמל ךלוה התאש ןושארה רבד .הבצחמב ןבא ינבא ילש לוכי התא ,ליבקמב .רתוי רחואמ ויחי םישנא םהבש םיתב תונבל לכות הלא םיבאשממ .רוגל זאו ךלש םיחרזאה רשא ,ךלש ריעה תא תונבל ולכות ,דעצ רחא דעצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות