משחק ללחב םידובא תורפוק באינטרנט

                                  Minecaves Lost in Space קחשמ

ללחב םידובא תורפוק (Minecaves Lost in Space):

.תכלה יבכוכמ דחא תא רקוח ומצע תא אצמ וכותלש קיתעה ךובמהמ תאצל ךל .לקשמה רסוח ןאכ טלוש וללגבש םודק ץפח אצמנ ךובמה זכרמב .קתנתהלו וילא עיגהל ךרטצי ךלש רוביגה .תותלדב הזב הז םירבוחמה םיכובמה תומר לכ תא רובעל ךרטצי אוה ךכ םש .םינווגמ תומוקמב ויהי םהל תוחתפמה .םלוכ תא ףוסאלו תוחתפמל ךלש רוביגה תא איבהל ךרטצת הרקב יציח תועצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות