Pixel Gun Apocalypse 3  קחשמ

3 הספילקופא Gun לסקיפ (Pixel Gun Apocalypse 3 ):

.תוקיר םיידיב אלו ,ךל הכחמ אוה לסקיפ םלועב .חוטב היה המ ןמז ךשמב ,לוכי התאש הממ ךמצע עורז .חטשה תא ןחוב ,תוריהזב גוהנלו ,ןכומ םכלש קשנה ילכ תא רומש .ךרוצה תדימב ,תויהלו בוהאל ,תוריל ןנוכתהל ,יפאה ברקה חורבל לוכי אל התא .הליחז - ctrl ,ללחה - תוציפק ,1-6 ורחב קשנ תוחתפמ ,תורילו ןווכל ידכ ךל רוזעל ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות