משחק 5 המחול לסקיפ באינטרנט

                                  Pixel Warfare 5 קחשמ

5 המחול לסקיפ (Pixel Warfare 5):


.לסקיפ םלועה ךותל םילפונ בוש ונחנא 5 תשגרמה קחשמ לסקיפ תמחול לש ישימחה קלחב .תונושה תופמה ינקחש ןיב םישגרמ תוברקב קלח תחקל ךל םיעיצמ םיחתפמ .ךמצע רובע םוקימ רוציל תונמדזה ךל םינתונ וליפא םה .קחשמב ולש םיביריה לכ תא דימשהלו רינרוטב דורשל איה ךלש תירקיעה המישמה שחנל םתל .ךב יולת שמתשי אוהשו ,ןטק רק קשנ לש בחר ןווגמ םע השומח היהת ךלש תומדה .םידגנתמה לש םוקימה תא גיצמ רשא ,Locator ךל היהי םוקימה תא עובקל ידכ .םהילא ברקתהל הסכמ שמתשה .ךלש היהי ןוחצינה תאו ,תוירזכאב םיביואה תא דימשהלו תוריל קיודמב ביואה תא יתיאר

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע