משחק תפרוטמ לסקיפ תמחול באינטרנט

                                  Crazy Pixel Warfare קחשמ

תפרוטמ לסקיפ תמחול (Crazy Pixel Warfare):

.תונידמה יתש ןיב המחלמה זכרמב םכמצע תא ואצמתו םילסקיפה םלוע לא ו .םיקחשמה תונחב ךלש לייחל תשומחת ףוסאל זאו ךלש תומדה תא רוחבל ךרט .םיוסמ םוקמב ךמצע תא אצמת התא ,לגסהמ קלחכ ,ןכמ רחאל .םדקתהל ,קודבל ,תוריהזבו תוריהזב תובנגתהב עונל ךרטצת .םתוא דימשהלו ךלש קשנהמ םהב תוריל לחתה ,ביואה םע שגפנ התאשכ .ביואה לש םילודג תולוכשא סורהל ידכ ץפנ ירמוחבו םינומירב שמתשה ,ך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות