משחק טפארטאינימ ןטפק באינטרנט

                                  Captain Minecraft קחשמ

טפארטאינימ ןטפק (Captain Minecraft):

.רצואה רצוא ריתסה וירבחמ דחא ובש יאל וגילפה Minecraft ןטפקה ידדו .יובח רצוא שפחל לחהו ףוחה לא דרי אוה .םייחה םיתמה לע דעמ אוה ,יאה יבחרב תורצוא רחא שופיחב טטושמ .תוצלפמה ןמ חורבל םיה ןוויכל שיבכה ךרואל ץורל ךירצ אוה Minecraft .ךרדה ךרואל תוריהמה אולמב לעפי ךלש רוביגה .וירחא תופדור תוצלפמה וירוחאמ .תודוכלמ םילושכמ הכחי ונלש רוביגה לש ךרדב .הצירב לעמ ץופקל וא םהלש דצב לכה תא ףוקעל ןטפקה תא ץלאל היהי ,ות .וייח תא ול תולעל לוכי הלקת לכ יכ רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות