משחק םישארב ירי באינטרנט

                                  Shooting heads קחשמ

םישארב ירי (Shooting heads):

.יריו קשנב םירושקה םינוש םיקחשמ ומכ םיבר םירענ .הזה גוסהמ םיקחשמ הברה ומסרופש תובר תורבח ,ונמזב .םישדח םיפתתשמ הבורמ קחשמ ירי הארתה ךל גיצהל םיצור ונחנא םויהו .קחשמב ויבירי לכ תא דימשהל ךירצ התא ,הטושפ יד איה הלש תועמשמה .קחשמה תפמ לע לבקת התא זא ,םיקחשמ ונחנא ובש בצמב רוחבלו םומינימה םושיר תא רובע .ילנויצנבנוק קשנב שומח קחשמה תליחתב היהי חוטב םוקמ היהי ךלש רוביגה .ותלוכי בטימכ תוכהלו ביואה תא תולגל ידכ הפמה לע הענ איה ךלש המישמה .שארב הרישי העיגפ לש ביואה תא גורהל אוה דחוימ קיש .ךלש תומדה רובע שדח קשנ תונקל שיו קחשמה תונחב רקבל לוכי התא ,המר רבעש ירחא .ךלש ןקחשה ליפורפב גצוי ךלש םיגשיההו תומדקתהה לכ .ךל סורהל תוסנלו תומרל תייהש ומכ קוידב םיאצמנש םייח םינקחש דגנ קחשמ היהי התא י .ןיינעמ יד קחשמ ירי ישאר .בוט יד בוציע הפי הקיפרג םע .הז הרוי בר קחשמ ןמז תולבל לכות ונלש רתאב ירי ישאר תחיתפ