משחק תילע םיאפר ףלצ באינטרנט

                                  Elite ghost sniper קחשמ

תילע םיאפר ףלצ (Elite ghost sniper):

.תיניצר השיג שרוד עוצקמ לכ .תויועט חולסל אל ךלש םייחה לע תורישי םייולת םירועיש המכ לבא .הז בויא ףלצ .הלק הרטמל ךופהי אוה תרחא ,ביואל הארנ יתלב ראשיהל בייח אוה .ןמז ותואב ךבסל םג אלא ,המישמה תא טשפל תיסחי םיכורא םיקחרמ ,ןבומ .יפוקסלט הארמ םע דואמ בוט םיפלצ הבור םע וליפא ,לק אל הז םירטמ תו .םיאפר הרויה - תילע םיאפר ףלצ ארקנ ונלש רוביגה .לפרעב םיאפר חור ומכ םלענו דעיב עגופ ,עיפומ אוה .דחוימב השק המישמה םויה לבא .םיברה םינבמה ןיב תורטמ אצמי אוה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות