משחק תוריל דעי יבמוז באינטרנט

                                  Zombie Target Shoot קחשמ

תוריל דעי יבמוז (Zombie Target Shoot):

.קשנ ילכ לש םינוש םיגוס ןיטולחל םיאיקב תויהל בייח תצלפמ דייצ .קשנ ילכ םע יריב ךלש תולוכיה תא דדחל ולכות ןאכו םינומיאה עקרקה ל .םיבמוז ישאר וגצוי רשא תורטמ עיפוי ךסמה לע ךינפל .העונתב ןמזה לכ ויהי םה .דעיה לא ןווכל םתוא רבעל קשנה תא ןווכל ךילע היהי .תודוקנ ךל ןתנית ,דעיה עגופ הז םאו רודכ תוריל ,ןכומ רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות