משחק יברעמה הרויה באינטרנט

                                  West Shooter קחשמ

יברעמה הרויה (West Shooter):

.םיבמוז תשילפ ינפמ ולש הווחה לע ןגהל יובואקל רוזעתו עורפה ברעמל .הווחה תא סופתל םתוא חלשו םירבקהמ םתוא םירה ידוהה ןאמאשה .תמיוסמ הדמע חקיי חדקא ףוסאיש ךלש רוביגה .ךלומ קחשמה שרגמב םיוסמ רוזא הארת התא .םינוש תומוקמב ועיפוי םיבמוז .רודכ תורילו םיבמוזה לא םכלש קשנה תא תוריהמב תונפהל םכילע היהי .הז לע תודוקנ לבקתו ותוא גורהי יבמוזב עגפש רודכ ,קיודמ ךלש הארמה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות