משחק שאר רודכ באינטרנט

                                  Headshot Bullet קחשמ

שאר רודכ (Headshot Bullet):

.וידר רקובמ רודכ איצמהל החילצה אבצה יכרוצל םינוש םיגוסמ המיחל יע .Headshot Bullet -ב ולש חטשה ייוסינ תא ךורעל וכרטצת תעכ .תיברק תוחילשב היהת ךלש תומדה .הקירז הרית ךלש םיפלצה הבורמ ןווכ .המידק ותסיטב ךישמת הרטמה ,עגפש רחאל ,רודכה .הצרא לופית איה הגרדהב .םיוסמ הבוגב ותוא קיזחהל ךרטצת רבכעה םע ךסמה לע הציחל ידי לע .םיפסונ םידעי רפסמב עוגפלו הסיטב ךישמהל לכות איה ךכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות