משחק ידגא ףלצ באינטרנט

                                  Legendary Sniper קחשמ

ידגא ףלצ (Legendary Sniper):

.ףלצכ תדחוימ הילוחב תרשמ ק'ג .ודבל רתויב תונכוסמה תומישמל חלשנ אוה תובורק םיתעל .ידגאה ףלצ חדוקה םשב תיאשח הלועפב ופתתשי ונלש יפוא ,םויה .תובר תורטמ םש דימשהלו ביואה חטשל רודחל ךרטצי אוה .תוכחל היהי ךלש רוביגה .ןכומ רשאכ שאב חותפל ךלש םיפלצ הבור הארמל ותוא סופתל ,ביואה לייח .ביואה לש םיינויחה םירביאה סנכיהל תחא היירי םע ביואה תא גורהל תו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות