משחק 3d םיפלצ תמישמ באינטרנט

                                  Sniper Mission 3d קחשמ

3d םיפלצ תמישמ (Sniper Mission 3d):

.תידוס הדיחיב ףלצכ ושמשת קחשמה םיפלצ 3D קחשמב .תוידוס תומישמ םילשהלו םלועב לייטל ךרטצת .בצמב ךמצע תא אצמת םיפלצ הבור ףוסיא .ןיינב לש גג תויהל לוכי הז ,המגודל .םכלש הרטמה תא אוצמלו יטפוא הארמ תועצמאב ריעה תובוחר תא קודבל םכ .ךתוא רטפי ךלש םייניעה תואסכב התוא סופתל .המישמה תמלשהל תודוקנ ולבקתו ותוא סורהי הרטמב עגופש רודכ .לשכית המישמה ,עגעגתמ התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות